Vedtægter

Her kan læse vedtægterne for E-Sport i Ollerup Skerninge Gymnastik- og Idrætsforening.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er OSGI E-sport. Foreningen er hjemmehørende i Vester Skerninge, under Svendborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at tilbyde e-sport interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3. Medlemmer

Alle kan blive medlem af foreningen, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

§ 4. Kontingent

Til drift af foreningen betales der pr. event man deltager i.
Pris for hvert event fastsættes af udvalget.

§ 5. Generalforsamling

Man deltager i OSGI´s Generalforsamlingen, ifølge de vedtægter der her forlægger.

§ 6. Udvalget og ledelse

Foreningens daglige ledelse varetages af udvalget, der består af syv medlemmer.

Den samlede udvalg er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Svendborg Kommunes retningslinier. Det er således det samlede udvalg, der skal underskrive det årlige regnskab.

Udvalgsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 udvalgsmedlem vælges ulige år, kasserer og øvrige udvalgsmedlemmer vælges lige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til udvalget, som indtræder for resten af valgperioden i tilfælde af, at et udvalgsmedlem udtræder af udvalget indenfor valgperioden. For at være valgbar, skal den foreslåede person være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Udvalgsmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Udvalget er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

Formand / Næstformand deltager i bestyrelsemøderne i OSGI. Kassereren deltager i forretningsudvalgs møderne i OSGI efter behov.

§ 7. Lokaler. Hvor afholdes event?

Vi har et samarbejde med Vester Skerninge forsamlingshus.  Alle vores events bliver afholdt der.
Der er de lokaler, strøm, internet som vi skal bruge for at kunne afholde vores events.
www.vesterskerningeforsamlingshus.dk